การจัดสะเต็มศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

How MWITS Drive STEM ?

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการนำ STEM เข้ามาประยุกต์ในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนแบบ Active learner ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆ มีทัศนคติและค่านิยมในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
driving-stem

MWITS STEM Driving

ครู

1. มีการจัดการเรียนการสอน STEM โดยผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ Inquiry-based learning, Problem bases learning, Case-based learning, Project-based learning, Engineering design process, Flipped Classroom, Debate, ICT-Moodle, etc.
2. ครูจากสาขาวิชาต่างๆร่วมกันออกแบบบทเรียน กิจกรรม และการประเมินผล
3. มีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน
4. มีการจัดกิจกรรม T2T (Talk to Teach) เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00 น.

หลักสูตร

1. จัดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านรายวิชาต่างๆ
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
3. หลักสูตรมีการออกแบบให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบ Active teaching และ Active learning นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ STEM (รวมไปถึงกระบวนการในการออกแบบทางวิศวกรรม)
4. คำตอบที่ถูกต้องสามารถมีได้หลากหลาย และให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อผิดพลาดในฐานะส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่สนับสนุนสะเต็มศึกษา

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM ของนักเรียน ได้แก่ การบรรยายพิเศษโดยผู้คิดค้นนวัตกรรม การศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ การใช้ STEM แก้ปัญหาผ่านการแข่งขันเกมทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ STEM ในค่ายวิชาการ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียน

1. มีการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม
2. มีการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนแบบ Inquiry-based learning, Problem bases learning, Case-based learning, Project-based learning, Debate เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความรู้
3. มีการจัดรายวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ได้แก่ รายวิชา Scientific inquiry and the nature of science รายวิชา Integration of knowledge I, II, III รายวิชา Creativity and Innovation และ Science project