MWITS STEM Implementation

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาต่างๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นหาคำตอบในประเด็นหรือปัญหาที่กำหนด ได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจนั้นในการแก้ปัญหาต่างๆ

การพัฒนากระบวนการคิดและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ในรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry and the nature of science) นักเรียนจะได้เรียนรู้การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ตั้งแต่การตั้งคำถาม การคิดวิธีสืบเสาะ วิธีทดลอง การสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลเพื่อหาคำตอบ และนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์

การบูรณาการความรู้

โรงเรียนมีการจัดรายวิชาบูรณาการความรู้ 1, 2 และ 3 (Integration of knowledge I,II, III) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ทำความเข้าใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation course) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามความสนใจของตน โดยบูรณาการความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อให้เกิดชิ้นงานใหม่ขึ้น โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะทางด้านงานช่าง ก่อนหน้าที่จะเรียนรายวิชานี้

MWITS Chemical Database Application

ฐานข้อมูลสารเคมีของโรงเรียนที่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ในการยืม-คืน และเพิ่มรายการสารเคมีใหม่ ทำให้ทราบถึงสารเคมีที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว

Sound Alarm and Recorder

อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อมีเสียงดังเกิน 60 เดซิเบล และบันทึกเสียงเมื่อเกิดเสียงดังต่อเนื่องเกิน 45 วินาที มีแนวคิดมาจากความต้องการลดการใช้เสียงดังภายในที่อยู่อาศัย

STEM & Science projects

โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นผลงานที่เกิดจากการฝึกกระบวนการคิด ทักษะต่างๆ และการประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิศวกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ รวมถึงใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการสร้างสรรค์โครงงานของตน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความอนุเคราะห์นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้แก่นักเรียน รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนนำเสนอโครงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

กิจกรรมพิเศษ STEM Festival

ในแต่ละภาคเรียน นักเรียนจะมีการจับกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้ STEM ในการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโรงเรียนจัดครูให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานในงาน MWITS STEM Festival ซึ่งจัดขึ้นภาคเรียนละสองครั้ง

การพัฒนานักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่มีการนำ STEM เข้ามาประยุกต์ในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนเป็น Active learner ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆ มีทัศนคติและค่านิยมในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก