การพัฒนาเซ็นเซอร์บนกระดาษ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำทิ้ง

การพัฒนาอุปกรณ์การทดสอบแบบพกพาที่ราคาถูกและตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อตรวจสอบระดับของตะกั่ว (II) ในน้ำทิ้งแทนการทดสอบแบบเดิมซึ่งได้แก่ AAS และ ICP-OES ที่ต้องใช้เวลา ทักษะเฉพาะทาง เครื่องมือและ ค่าใช้จ่ายที่สูง ในชุดทดสอบกระดาษนี้ลิแกนด์ dithizone ได้ถูกใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดสีกับตะกั่ว