โปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะ (Concentration Improvement Program)

โปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะ
(Concentration Improvement Program)


ผู้ทำโครงงาน: นายฉัฏร สุทธิจารี  และ นายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ เลาขวัญ งามประสิทธิ์
ที่ปรึกษานักวิทยาศาสตร์: ผศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

abstract-001

S (Science)

ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสมองของมนุษย์

 

T (Technology)

การใช้ Brain Computer Interface (BCI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำการติดต่อ ระหว่างสมองกับอุปกรณ์ภายนอกโดยการรับข้อมูลจากสมองในรูปสัญญาณอนาล็อก

 

E (Engineering)

การออกแบบระบบและโปรแกรม

 

M (Mathematics)

การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผล แปลผลคลื่นสมอง และสรุปผล