การพัฒนาเซ็นเซอร์บนกระดาษ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำทิ้ง

การพัฒนาเซ็นเซอร์บนกระดาษ
สำหรับวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำทิ้ง
(Paper-based Sensor for Preliminary Screening
of Lead in Wastewater)


ผู้ทำโครงงาน: นายอรรณพ ตันตยานนท์ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช และ นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อุษา จีนเจนกิจ
ที่ปรึกษานักวิทยาศาสตร์: ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล และ ดร.ภูมิรัตน์ รัตนรัตน์

 

 

abstract-003

S (Science)

ใช้หลักการการเกิดสีของตะกั่วเมื่อจับกับลิแกนด์ มาประยุกต์ทำกระดาษสำหรับตรวจปริมาณตะกั่ว

 

T (Technology)

ใช้เครื่อง Wax Printer เพื่อให้ wax เคลือบกระดาษ ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ของสารเคมี  ใช้วิธี ICP-OES ในการทดสอบปริมาณตะกั่ว ใช้ UV spectrophotometer  ในการระบุสี และใช้ ซอฟต์แวร์ ImageJ ในการหา color intensity 

 

E (Engineering)

มีการออกแบบวิธีการทดสอบเซ็นเซอร์กระดาษรูปแบบใหม่ จากแบบ Flow เป็นแบบจุ่ม มีการทดลองและหาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์กระดาษ และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เช่น การหาความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม การหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม

 

M (Mathematics)

ใช้สถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ผล  การสร้างกราฟ และการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรจากสมการที่ได้จากกราฟ