สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม

สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม
(The effect of the extraction from
Golden apple snail eggs (Pomacea canaliculata)
on Beet armyworm (Spodoptera exigua) elimination)


ผู้ทำโครงงาน: นายภากร เภาวัฒนาสุข นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต  และ นายภัทร์ กิตติพงศ์พัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ สถาพร วรรณธนวิจารณ์

abstract-002

 

S (Science)

ความรู้เกี่ยวกับ

 • วงจรชีวิตของหอยเชอรี่ สารในไข่หอยเชอรี่ ซึ่งสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ย่อยโปรตีน
  เป็นสารพิษต่อระบบประสาท และมีความทนต่อแสงแดด
 • หนอนกระทู้หอม ได้แก่ วงจรชีวิต พืชอาหาร การเปลี่ยนของสภาพร่างกายเมื่อติดเชื้อหรือถูกเข้าทำลาย
  โดยสิ่งมีชีวิตอื่น
 • ไวรัส NPV เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง ประเภทของไวรัส กลไกการเข้าทำลายเซลล์ของไวรัส วิธีการนำไวรัส
  ไปใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

 

T (Technology)

 • การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อาทิ centrifuge, autopipette อย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลการศึกษา อย่างเที่ยงตรง
 • การใช้โปรแกรม ImageJ ในการวัดขนาดของหนอน โดยถ่ายภาพหนอน จากนั้นนำภาพนั้นมาใช้โปรแกรมช่วย ในการวัดขนาด

 

E (Engineering)

 • กระบวนการในการทดสอบสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม หลังจากศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ แล้ว โดยเริ่มจาก
  • การออกแบบและวางแผนการทดสอบผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม
  • ลงมือทดสอบตามแผนที่วางไว้
  • วิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้ หากพบข้อผิดพลาด หรือผลการทดลองไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หาเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใด
  • นำข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ได้จากการทดสอบครั้งแรกมาใช้ในการวางแผนการทดสอบใหม่ลงมือทดสอบตามแผนที่วางไว้อีกครั้ง จากนั้นวิเคราะห์ผลการทดสอบ
  • ทำซ้ำตามขั้นตอนต่าง ๆ จนได้ผลการทดสอบที่สามารถนำมาสรุปได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

M (Mathematics)

 • การคำนวณหาสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เพื่อให้ได้สารสกัดตามความเข้มข้นที่ต้องการ
 • การใช้สถิติในออกแบบการทดสอบ และแปลผลการทดสอบ เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบที่ได้รับ
 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภูมิ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาทดสอบ